Optimera personalens energi istället för deras arbetstid: Den senaste forskningen ger svaret för ledare och HR

A Woman Standing in Front of the Group

Sammanfattning: Det finns en stark kopplingen mellan individers prestation och välbefinnande och deras energinivå visar vetenskapliga studier inom arbets- och organisationspsykologi. Genom att sätta energihantering före tidshantering kan HR-personal, ledare och chefer markant förbättra både produktiviteten och främja optimal vila och återhämtning. EOD Audit är ett strategiskt verktyg baserat på vetenskapliga studier som tar hänsyn till människokroppens naturliga rytmer, vilket resulterar i nya arbetsvanor som främjar vila och återhämtning.

Hoppa över till:

Vi är alla medvetna om utmaningen det innebär att upprätthålla en balans mellan att slutföra arbete och att bevara tillräckligt med energi för personlig återhämtning efter arbetsdagen. Som ledare, chef eller HR-personal är det därför viktigt att hantera den komplexa dynamiken mellan anställdas välbefinnande och produktivitet på arbetsplatsen.

I den här artikeln introducerar vi en praktisk och effektfull strategi från arbets- och organisationspsykologin: “End-of-Day” (EOD) Audit. Detta verktyg handlar om att låta medarbetare uppskatta sin energinivå under dagen i syfte att förbättra det övergripande välbefinnandet och produktiviten.

Vill du göra arbetsdagarna enklarere och fritiden mer tillfredsställande?

Låt oss först titta på vetenskapen bakom EOD-Audit och sedan utforska hur man gör den till en daglig rutin för medarbetarna.

Varför är det mer effektivt att maximera personalens energi istället för deras tid?

Till skillnad från tiden, som är ändlig och alltid rör sig på samma sätt, förändras energin under dagen. Det är därför vi inte bara kan fokusera på arbetstid utan att också ta hänsyn till medarbetarnas energinivåer. Den mänskliga hjärnan och kroppen fungerar optimalt när energi hanteras effektivt, vilket leder till bland annat bättre fokus under arbetsdagen och mer effektiv vila och återhämtning i slutet av dagen.

Med andra ord handlar det inte bara om att avsätta tid till uppgifter utan också att väga in om vi har den nödvändiga energin för att utföra dessa uppgifter effektivt. Genom stora studier har det blivit tydligt att energihantering är en effektivare strategi för att öka produktiviteten och välbefinnandet, jämfört med att enbart fokusera på tidshantering.

Vad säger vetenskapen om verktyget EOD (End-Of-Day) Audit?

Många arbetsdagar är som en berg-och-dalbana, d.v.s. de är fyllda med upp- och nedgångar.

Den s.k. “Peak-End” regeln, är ett psykologiskt koncept som innebär att människor kommer ihåg upplevelser baserat på hur känslomässigt intensiva de är samt hur upplevelser slutar. Det betyder att oavsett hur en dag är på jobbet varit i sin helhet så är vi förprogrammerade att komma ihåg de mest intensiva känslorna samt det som hände vid dagens slut.

Med andra ord – intensiva ”peak”-ögonblick och avslutningar på dagen lämnar stora avtryck och spelar roll för hur minns dagen som varit – och här hjälper EOD Audit-verktyget till genom att hjälpa till hur vi planerar våra arbetsuppgifter under dagen.

Att hantera slutet av arbetsdagen är viktigt

Enligt forskning minns människor alla upplevelser baserat på de mest intensiva ögonblicken och hur upplevelser slutar.

Hur kan du använda verktyget EOD Audit?

Steg 1: Utvärdera medarbetarnas individuella energinivå (Skala 1-10):

Uppmuntra ditt team att betygsätta hur varje uppgift påverkade deras energinivåer på en skala från 1 till 10. Låt dem göra detta i en vecka och låt alla dela sina betyg med sin chef eller ledare. I slutet av veckan kan du som individ identifiera mönster och samband mellan specifika uppgifter och hur de påverkar dina energinivåer, och om du är chef eller ledare låter det dig planera arbetsdagarna för dina medarbetare med hänsyn till medarbetarnas individuella energiprofiler. Därmed kan du planera arbetet bättre i linje med principer som finns i forskning.

Råd från vetenskapen

Forskning inom organisationspsykologin betonar vikten av att aktivt ta hänsyn till medarbetarnas energinivåer. Genom att regelbundet utvärdera och anpassa rutiner utifrån medarbetarnas energiprofiler kan organisationer aktivt bidra till medarbetarnas välbefinnande och arbetstillfredsställelse.

Du som ledare, chef eller HR-personal kan optimera vila och återhämtning!

Skapa ett gratis konto och få tillgång till vår GRATIS Rest Mastery-verktygslåda – som innehåller vetenskapliga, steg-för-steg-strategier som du kan implementera direkt.

Steg 2: Justera “Peak-End”-upplevelsen

I nästa steg kan du använd insikter från ditt teams EOD-audits för att finjustera er dagliga rutin. Här kan du utnyggja Peak-End”-regeln genom att planera uppgifter som ökar energinivåerna i slutet av dagen. Prioritera dessa, gör dem till en del av ert veckoschema. Tänk speciellt på sådant som medarbetarna uppskattar, såsom positiva interaktioner, uppmuntran och annat som stärker motivationen.

Utnyttja insikterna från EOD-Audits för att finjustera den dagliga rutinen. Schemalägg uppgifter som positivt påverkar energinivåerna i slutet av dagenHär kan du som ledare jobba med att uppmuntra, skapa tillfällen för positiva interaktioner och annat som stärker motivationen och sätta tonen för ett bättre slut på arbetsdagen.

Råd från vetenskapen

Även om intensiva känslor är avgörande för vad vi minns av händelsen efteråt, har även slutet av upplevelser en speciell betydelse. Den insikten kan hjälpa dig som ledare att främja medarbetarnas välbefinnande.

HR kan använda tekniska lösningar för att planera arbetet bättre utifrån medarbetarnas energinivåer

Som ledare eller HR-expert, kan du använda teknik för att analysera medarbetarnas kollektiva energidynamik. Genom t.ex. produktivitetsappar kan du få insikter kring hur och när medarbetarna arbetar. Precis som i EOD-audit kan du sedan låta medarbetarna – under en viss tid – skatta hur mycket energi en viss uppgift kostade dem. Det sammantagna insikterna kan sedan hjälpa er organisation att planera arbetet i enlighet med medarbetarnas personliga energiprofiler. Det här är självklart bara en av många innovativa lösningar för att öka medarbetarnas välbefinnande.

Använder du din roll för att maximera effektiv återhämtning?

Ledarskap innebär att man ständigt söker förbättringar. Reflektera över vikten av dina anställdas välbefinnande genom att regelbundet se över effektiviteten av genomförda förändringar, sök feedback från teamet och förbli flexibel när det gäller att anpassa organisatoriska rutiner till medarbetarnas unika energiprofiler. Alla är olika – och genom att vara flexibel i att anpassa arbetet utifrån människors energiprofil kan du bättre stödja deras produktivitet.

Genom att använda EOD-Audit verktyget regelbundet kan du skapa effektiva strategier som tar hänsyn till medarbetarnas energiprofiler på lång sikt!

Det viktigaste:

Ledare och organisationer har möjlighet att forma en kultur som har som huvudmål att möjliggöra ett tillfredsställande yrkesliv för alla anställda.

Vill du få tillgång till vårt GRATIS Rest Mastery-toolkit?

Skapa ett konto helt gratis och börja implementera vetenskapliga strategier för optimal vila och återhämtning idag.

Related posts

If you enjoyed reading this, feel free to explore our other articles below!