Lär dig mer om psykosocialt arbetsmiljöarbete

Allt du behöver veta för att systematiskt hantera både psykosociala risker och främja friskfaktorer

Lär dig mer om psykosociala risker, psykosocial riskhantering, och vårt system för psykosocialt arbetsmiljöarbete

En psykosocial risk är något som kan ha en negativ psykologisk, fysisk, eller social effekt på en person. I arbetssammanhang är anställningsosäkerhet, dålig kommunikation och bristande rolltydlighet bara några exempel på arbetsrelaterade psykosociala risker. De potentiella konsekvenserna av dessa risker inkluderar psykologiska tillstånd som utbrändhet och depression, men det kan också utlösa fysiska tillstånd såsom autoimmuna – , hjärt-kärl-sjukdomar och cancer. Det finns många potentiella psykologiska risker på jobbet, och ju oftare en person utsätts för dem, desto större är sannolikheten för negativa utfall som konflikter, låg produktivitet och höga sjukskrivningstal.

Majoriteten av de psykosociala riskerna orsakas av hur arbetet är organiserat, ledarskap, eller genom det sociala samspelet. Ett flertal studier har genomförts för att visa sambandet mellan arbetsmiljö och anställdas hälsa.

En hälsosam arbetsmiljö är å andra sidan en där arbetet bidrar till att höja de anställdas hälsa och välbefinnande. I detta sammanhang hanteras riskerna aktivt och, när det är möjligt, elimineras de helt och hållet. Resultatet är en arbetsplats med högt engagemang, hållbar produktivitet och effektiv kommunikation.

Även om arbetsgivare inte kan kontrollera stressorerna i anställdas personliga liv, har de det lagliga krav på att minimera exponering för arbetsrelaterade faktorer som kan påverka hälsan negativt. Psykosocialt arbetsmiljöarbete innebär att: kontinuerlig arbeta för att identifiera och i högsta möjliga grad eliminera eller minimera psykologiska risker.

En positiv och hälsosam arbetsmiljö kännetecknas av att arbetet sköts på ett sätt som både uppmuntrar positiva rutiner and reducerar psykosociala risker.

Psykosocialt arbetsmiljöarbete är en arbetsmetod för att systematiskt hantera organisationers psykosocial risker och främja friskfaktorer. Målet är enkelt: förbättra din organisations välbefinnande och optimera din verksamhet på ett så enkelt sätt som möjligt.

Ett system för arbetsmiljöförbättring hjälper organisationer att kommunicera med sina anställda, kontinuerligt identifiera psykosociala risker, aktivt hantera riskerna, implementera positiva metoder och på ett hållbart sätt förbättra organisationens produktivitet och medarbetarnas välmående,allt i ett system.

Höga sjukskrivningstal, långsam tillväxt, svårigheter att behålla talang…

Varför misslyckas 85 % av organisationerna med att hantera psykosociala risker och främja en sund och produktiv arbetsmiljö?

Varje organisation är unik.. För att göra verklig skillnad behöver organisationer åtgärder anpassade efter deras specifika behov. Att fokusera på fel frågor kan få allvarliga konsekvenser och till och med driva er organisations anställda till era konkurrenter.

Vi utgår alltid från metoder som är vetenskapligt förankrade och omvandlar dem till konkreta verktyg och metoder som är enkla för din organisation att implementera på alla nivåer.

Att veta bättre leder inte alltid till att agera bättre. RECILIO ger inte bara insikter genom medarbetarundersökningar utan också kunskap för alla medarbetare och konkreta handlingsplaner – allt lätt tillgänglig inom vår digitala plattform.

Varför psykosocialt arbetsmiljöarbete?

0x ROI
Psykosocialt arbetsmiljöarbete är en investering.
0%
av samtliga sysselsatta i Sverige i arbetsför ålder uppgav majoriteten att de dagligen utsätts för riskfaktorer som påverkade deras psykiska välbefinnande i arbetet
0K SEK
Förluster kopplade till hög personalomsättning och sjukfrånvaro

Ett ramverk för framgångsrikt arbetsmiljöarbete

framgångsrikt-psykosocialt-arbetsmiljöarbete
framgångsrikt-psykosocialt-arbetsmiljöarbete
1. Tillvägagångsätt

För att hantera psykosociala risker på arbetsplatsen och främja friskfaktorer bör din organisation följa samma process som tillämpas på fysiska faror.

2. Identifiera

En detaljerad analys av den aktuella situationen och korrekt identifiering av alla psykosociala risker är avgörande.

3. Prioritera

En riskbedömning och korrekt prioritering hjälper till att avgöra vilka åtgärder som din organisation bör genomföra först. Att börja med ett problem som är mindre allvarligt kan faktiskt slå tillbaka och få medarbetaren att känna sig osedd eller ignorerad, och till och med få dem att lämna din organisation.

4. Förändring

För att uppnå bästa resultat bör organisationer använda en kombination av åtgärder som riktar sig till alla nivåer: anställda, chefer och organisationsnivå. Effektiva och konsekventa policyer, rutiner och effektiva ledningsmetoder behövs för att stödja den önskade förändringen.

5. Hållbarhet

Slutligen, precis som i fallet med fysiska faror, måste psykosocial riskhantering göras systematiskt och ses över ofta. Kanske ännu mer noggrannt eftersom psykisk skada kan vara mindre uppenbar än fysisk skada men åsamka mer långvariga negativa effekter.

Genom att hantera psykosociala risker och främja friskfaktorer regelbundet kommer din organisation att vara mer redo att identifiera ett problem tidigare, ingripa innan det uppstår allvarlig skada och ständigt förbättra din organisations välbefinnande.