Din personliga integritet är viktig för oss!

För oss på RECILIO har din personliga integritet högsta prioritet! Detta gäller alla som besöker och använder vår webbplats.

Integritetsskydd – ”by Design and Default”

På RECILIO använder vi ”Privacy by Design”, och ”Privacy by Default” Detta innebär att vi tar din personliga integritet på största allvar och detta gäller inom alla delar av vår affärsverksamhet – från produktdesign, IT -system, interna organisatoriska säkerhetsrutiner, till marknadsföring och affärsstrategier etc. Vi vill leverera vår produkt i enlighet med det förtroende du har gett oss!

Därför strävar vi efter att bara samla in de personuppgifter som är nödvändiga för att bedriva och optimera vår tjänst. Vi gör också vårt yttersta för att vara transparenta och förklara hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Vår integritetspolicy bygger på GDPR (General Data Protection Regulations) och dataskyddslagen. Det betyder att RECILIO aldrig kommer att behandla dina personuppgifter utan ditt aktiva samtycke. Detsamma gäller för tredje part: vi kommer aldrig att lämna ut din information till någon annan utan din information och uttryckligt samtycke.

Denna sekretesspolicy riktar sig till dig som tar del av innehållet på vår webbplats. Om du är en användare av vår tjänst hittar du information om vad detta innebär här.

RECILIO´s integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet! Du ska känna dig trygg när du anförtror dina personuppgifter till oss. Av denna anledning har vi utarbetat denna policy.

Policyn bygger på GDPR (General Data Protection Regulations) och kompletterande svensk dataskyddslagstiftning. Samtycke är själva fundamentet i dessa förordningar och lagar. Det innebär att vi inte hanterar dina personuppgifter utan ditt samtycke.

Syftet med denna policy är att göra dig medveten om hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vem som kan se dem samt under vilka förutsättningar och hur du kan skydda dina rättigheter.

Vad är RECILIO?

Recilio Scandinavia AB, hädanefter kallat RECILIO, ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig. Eftersom vi är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter på vår webbplats, utfärdar vi denna policy för att informera dig om:

– Varför och hur vi behandlar dina personuppgifter

– Vad vi använder uppgifterna till och hur de samlas in

– Till vem vi lämnar ut dina personuppgifter och under vilka omständigheter?

– Vilka rättigheter du har angående dina personuppgifter och hur du kan utöva dem

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att ge dig en trevlig upplevelse och förse dig med våra tjänster och produkter, samt för att kunna bjuda in dig till våra evenemang, skicka våra nyhetsbrev, dela information etc. Syftet med att samla in personuppgifter är att ingå eller fullgöra ett avtal med dig.

Vilka uppgifter samlar vi in ​​om dig – och varför?

Vi strävar efter att behandla så lite personuppgifter som möjligt om dig. Det betyder att vi inte samlar in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra avtal med dig. För att kunna ingå och fullgöra avtal med dig behöver vi uppgifter om ditt förnamn, efternamn, e-postadress, företagsadress, jobbposition och andra kontaktuppgifter. Personuppgifter inkluderar också uppgifterna från dina svar på frågeformulär som tillhandahålls av RECILIO. Vi har inte mer tillgång till dina personuppgifter än de uppgifter du har lämnat till oss.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan obehörig behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna för att säkerställa att skyddet av dina uppgifter är så säkert som möjligt.

Vem lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att fullgöra våra lagstadgade eller avtalsenliga skyldigheter gentemot dig.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra partners, leverantörer eller underleverantörer, men bara om det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som kund. Vi lämnar aldrig ut mer personuppgifter än vad som är nödvändigt.

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till offentliga myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller övervaka våra rättsliga anspråk.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller företag för marknadsföringsändamål.

På vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar endast de personuppgifter som vi behöver för att vi ska kunna utföra våra tjänster eller leverera våra produkter till dig, det vill säga när vi ingår eller fullgör ett avtal med dig. I den mån vi behandlar ytterligare data kommer vi att inhämta ditt samtycke eller se till att databehandlingen är godkänd på en annan rättslig grund

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifter om dig som kund under avtalstiden med dig och under en rimlig tid därefter. I de flesta fall innebär det att vi inte behåller dina personuppgifter under mer än ett år från avtalets slut, men under vissa förutsättningar kan vi behålla dina uppgifter under en längre tid. Detta gäller till exempel när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och övervaka rättsliga anspråk.

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad ett antal rättigheter. Du har rätt att när som helst kontakta oss frågor avseende dessa, och om du vill utöva någon av de rättigheter som beskrivs nedan kan du lättast nå oss på info@recilio.com

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder för att säkerställa att du är den person du påstår dig vara när du kontaktar oss. Om du inte på ett tillfredsställande sätt kan visa din identitet kanske vi inte kan svara på din begäran.

Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. If you wish to know, you can get a compiled register extract from us that contains all the personal data we process about you.

Korrigering och radering

Om vi ​​behandlar dina personuppgifter felaktigt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att vi kanske inte kan tillhandahålla dig våra tjänster om du begär att få dina personuppgifter raderade.

Data i skriven form

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter som vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Du har rätt att få det för de personuppgifter som du har lämnat till oss och som vi behandlar med ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller slutföra ett avtal.

Begränsningar för behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina uppgifter. Det betyder att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden bara behandlar dem för vissa specifika ändamål. Vi reserverar oss för att vi kanske inte kan ge dig tillgång till våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs för att utföra en uppgift i allmänhetens intresse, som en del av en tjänst av en offentlig myndighet eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte din personliga information för något av dessa ändamål eller av någon av dessa skäl. Därför reserverar vi oss för att du inte kan rikta några invändningar mot vår databehandling på denna grund.

Rätt att lämna in ett klagomål

Du har rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett olämpligt sätt. Du kan läsa mer om detta på www.integritetsskyddsmyndigheten.se.

Kontakta oss!

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till info@recilio.com eller ringa oss på telefon 070-6059548 om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan också läsa mer om oss på vår webbplats www.recilio.com

Mer information om dina rättigheter kan du hitta på Terms of Use.