Användarvillkor

Denna information riktar sig till anställda i ett företag som har ingått avtal med Recilio Scandinavia AB, Sverige, om användning av Recilio Scandinavias webbaserade tjänst för att genomföra medarbetarundersökningar och hälsofrämjande program

Företag, nedan kallat ”Företaget”, avser det företag som har ingått avtal med Recilio Scandinavia AB, Sverige, om användning av Recilio Scandinavias webbaserade tjänst för att genomföra medarbetarundersökningar och hälsofrämjande program, nedan kallat som ”RECILIO”.

Om tillämpligt gäller denna information även för anställda på andra företag som tillhör företagets företagsgrupp, eller företag som tillhandahåller tjänster till företaget, med vilka företagen har träffat avtal om att utföra medarbetarundersökningar. Både anställda i företaget och anställda i sådana andra företag kallas hädanefter ”de anställda”.

Användningen av www.recilio.com grundas på ett prenumerationsavtal som ingås mellan Recilio Scandinavia AB och ditt företag alt. din organisation (hädanefter används företag för båda beteckningarna). I den utsträckning du använder plattformen som RECILIOS kunds registrerade användare styrs din användning av plattformen av ett sådant prenumerationsavtal. Kontakta ditt företag om du har frågor angående prenumerationsavtalet.

1. Bakgrund

1.1 Företagets syfte, för vilket det har valt att använda RECILIO, är att aktivt främja anställdas hälsa, öka medarbetarnas inflytande och engagemang och därigenom förbättra företagets arbetsvillkor och verksamhet.

2. Allmänt

2.1 RECILIO ger dig möjlighet att frivilligt och kontinuerligt tillhandahålla information om din personliga arbetssituation, nedan kallad ”svarsdata”, genom att delta i medarbetarundersökningar. De svarsdata du tillhandahåller kommer att länkas till ditt konto på RECILIO och lagras i en databas. Data på individnivå är endast tillgänglig (med undantag för RECILIO) för dig, förutsatt att du hanterar ditt kontos användarnamn och lösenord med försiktighet.

2.2 Företaget kan komma åt anonymiserade sammanställningar (där enskilda svar inte kan urskiljas) av svarsdata på grupp- och företagsnivå som görs tillgängliga för företaget med syfte att kunna utföra det arbetet som krävs för att förbätta arbetsmiljön inom företaget. RECILIO ger dig också möjlighet att kontinuerligt se och ta del av dina egna svarsdata.

2.3 För att säkerställa tillförlitligheten hos sammanställningar av svarsdata och för att skydda den enskildes svarsinformation, ges inga resultatsammanställningar för arbetsgrupper med färre än 3 medarbetare. Alternativt, om det är kundens önskemål, görs inte heller resultatsammanställningar för grupper med fler än 3 medarbetare. För en översikt över de data som är avsedda att samlas in och användas, se RECILIOs integritetspolicy

3. Hantering av personuppgifter

3.1 Data som direkt eller indirekt kan härledas till dig kallas nedan ”personuppgifter”. Företaget är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter inklusive svarsdata när du använder RECILIO. Recilio Scandinavia AB är personuppgiftsbiträde för företaget och hanterar dina personuppgifter på företagets vägnar. Vid användningen av RECILIO måste företaget följa gällande dataskyddsregler i det land där företaget är etablerat.

3.2 Du har rätt att få information från företaget om behandling av personuppgifter, till exempel vilken typ av svarsdata företaget tänker samla in, vilka personuppgifter som kommer att lagras, för vilket ändamål och för vem sammanställningen av svarsdata kommer att göras tillgängliga. Företaget ansvarar vidare för att de frågor som ställs inte uppfattas som ett intrång i din personliga integritet. Observera att all användning av RECILIO är frivillig. Företaget eller andra företag som du är anställd i får inte tvinga dig att använda RECILIO och/eller svara på de frågor som ställs.

3.3 Personuppgifter som Recilio Scandinavia AB behandlar på företagets vägnar är ditt för- och efternamn, din e-postadress, samt annan liknande grundläggande användarinformation och dina svarsdata. Du har också möjlighet att frivilligt tillhandahålla en personlig profilbild och positionsdata. Namn och e -postadress och positionsdata kommer att användas för att hålla kontakten med dig och ställa frågor till dig vid relevanta tidpunkter. Dina svarsdata kommer att hanteras med syftet att skapa sammanställningar av svarsdata enligt beskrivningen ovan. Svarsdata i aggregerad och anonymiserad form kan användas av Recilio Scandinavia AB för affärs- och metodutveckling och statistik.

3.4 Du kan utan kostnad begära att företaget tillhandahåller vilka personuppgifter och svarsdata som behandlas av RECILIO. Sådana förfrågningar måste undertecknas av dig och skickas till den person som är ansvarig på företaget, som skickar en förfrågan till oss på Recilio Scandinavia AB. Om du anser att de frågor som ställs via RECILIO är olämpliga eller stötande när det gäller din integritet, uppmuntrar vi dig att omedelbart kontakta företagets ansvariga person (vanligtvis HR -avdelningen).

3.5 Du har alltid möjlighet att utan att ange skäl avbryta ditt framtida deltagande och begära att dina personuppgifter raderas. Du har också möjlighet att begära rättelse av personuppgifter inklusive svarsdata som lagras av Recilio Scandinavia AB. Om du vill avbryta ditt deltagande och begära att dina personuppgifter raderas eller korrigeras, vänligen gör det via e -post till den person som är ansvarig på företaget (vanligtvis HR -avdelningen), som sedan kommer att kontakta Recilio Scandinavia AB för radering av din information eller göra korrigeringar. Om du avbryter ditt deltagande och begär att dina personuppgifter ska raderas, sparas dina svarsdata i anonymiserad form endast för att inte påverka tidigare sammanställningar, men ditt konto (som innehåller personuppgifter) och dess länk till insamlade svarsdata kommer att raderas permanent.

4. Cookies

4.1 Recilio Scandinavia AB: s webbplats www.recilio.com innehåller så kallade cookies (webbkakor). Enligt GDPR måste alla som besöker en webbplats med cookies informeras om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

4.2 På www.recilio.com används så kallade sessionscookies. Sessionscookies används för att hantera dina val på webbplatsen, det vill säga för att komma ihåg dina kontaktuppgifter. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare, medan vanliga cookies lagras under en längre tid på din dator. Om du inte accepterar användningen av cookies på vår webbplats kan du ändra webbläsarens inställningar för att inte acceptera cookies. Community Verified icon Vi hänvisar till respektive webbläsare för ytterligare instruktioner. Observera att vissa av webbplatsens funktioner inte fungerar om du helt avböjer att använda cookies.

4.3 På www.recilio.com används även beständiga (eng. ”persistent”) cookies. Dessa används för att komma ihåg information om dig för att underlätta din framtida användning av tjänsten. Till exempel för att fylla i din e-postadress (men aldrig lösenord) för att underlätta inloggning. Personuppgifter som lagras i sådana beständiga cookies (t.ex. namn, e -post) kommer att sparas i upp till 30 dagar från senaste användning.

5. Immateriella rättigheter

5.1 Recilio Scandinavia AB, dess partners eller andra tredje parter äger och innehar alla immateriella rättigheter till RECILIO, inklusive ändringar och förbättringar av RECILIO, inklusive allt textinnehåll, bilder, videor och databaser, nedan kallade ”skyddad egendom”. Personuppgifter och svarsdata associerade med personuppgifter ingår inte i detta. Rättigheterna till sådana uppgifter innehas av respektive individ och kund/personuppgiftsansvarig. Recilio Scandinavia AB har dock rätt att behålla, använda och avslöja anonymiserade svarsdata för affärs- och metodutveckling och statistik.

5.2 Ändringar, reproduktion, avslöjande, vidarebefordran till tredje part och/eller användning av skyddad egendom utan föregående skriftligt medgivande från Recilio Scandinavia AB eller andra berörda parter är uttryckligen förbjudna.

6. Medarbetares ansvar

6.1. Du är ensam ansvarig för all data som du laddar upp eller tillhandahåller när du använder RECILIO och du är även ansvarig att du har alla nödvändiga rättigheter för att göra det Ge inte personuppgifter som en del av fri text eller kommentarer för att säkerställa att vi enkelt kan ta bort personuppgifter från våra användare när det behövs.

6.2 Du är ansvarig för att du har den tekniska utrustning och programvara som krävs för användning av RECILIO, till exempel internetåtkomst, webbläsare, e -post, mobiltelefon etc.

6.3 Du får inte använda RECILIO för andra ändamål än de som nämns i 1.1 ovan. Detta inkluderar att du inte får: (i) sprida eller använda data som du får tillgång till på RECILIO för andra ändamål; (ii) tillhandahålla svarsdata som kan anses stötande eller olämpliga; (iii) påverka RECILIO på ett sådant sätt att dess tillgänglighet och/eller funktion ändras, eller (iv) använda RECILIO i strid med de bruksanvisningar som kan komma att ges till dig då och då.

7. Övrigt

7.1 Recilio Scandinavia AB kan komma att ändra denna information då och då, till exempel för att göra funktionsändringar eller för att uppdatera texten i enlighet med gällande lagkrav. Du kan hitta aktuell information på www.recilio.com.

7.2 As part of your use of RECILIO, you will receive emails from Recilio Scandinavia AB. E -postmeddelanden som Recilio Scandinavia AB skickar inkluderar till exempel meddelanden om frågor, sammanfattningar av dina resultat, information om ditt konto eller nyhetsuppdateringar. Om du inte längre vill ta emot e -post från Recilio Scandinavia AB finns det en länk längst ner i e -postmeddelandet som du kan använda för att avbryta e -post från Recilio Scandinavia AB till dig.

7.3 Recilio Scandinavia AB följer internationella branschstandarder, riktlinjer och etiska koder från ESOMAR för frågeformulärsindustrin. Läs mer om det på http://www.esomar.org/